Strona główna > PROJEKT EFS > O projekcie

O projekcie

Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Szczecinkach z dniem 1 grudnia 2008 roku rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „RÓWNY START - kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii w Szczecinkach”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Skierowano go do 90 dzieci i młodzieży (w wieku 7-15 lat) zamieszkujących na terenie Parafii Szczecinki, które dojeżdżają do szkoły podstawowej i gimnazjum do Olecka, Wieliczek i Babek Oleckich. Grupą pośrednią są ich rodzice, z którymi będą prowadzone rozmowy i konsultacje na temat problemów wychowawczych i niepowodzeń szkolnych dzieci.

Celem ogólnym projektu jest zorganizowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej i zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu parafii w Szczecinkach.

Cele szczegółowe cele projektu to:
1) zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do nauki,
2) wybór odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej służącej wyrównywaniu szans edukacyjnych, w tym rozwijaniu zdolności dzieci,
3) edukacja społeczności lokalnej (rodziców) z zakresu profilaktyki i wczesnego rozpoznawania objawów wskazujących na specyficzne trudności dziecka w czytaniu i pisaniu.

Założeniami projektu jest wyłonienie uczniów potrzebujących odpowiedniego wsparcia, objęcie ich opieką psychologiczno-pedagogicznej, zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych (dydaktyczno-wyrównawczych i kompensacyjno-wyrównawczych), które przygotują ich do równego startu w wybranych obszarach edukacyjnych.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowana zostanie:

I. DIAGNOZA POTRZEB EDUKACYJNYCH
W styczniu 2009 roku kierownik projektu spotkał się z pedagogami w szkołach podstawowych i w gimnazjach w Olecku i Wieliczkach oraz dyrektorem w Babkach Oleckich. Ich celem było zapoznanie się z sytuacją edukacyjną uczniów z terenu Parafii i poznanie opinii pedagogów na temat występujących wśród podopiecznych problemów i potrzeb. W lutym 2009 roku odbędą się 2 spotkania z rodzicami, na których zostaną zapoznani z projektem i z działaniami skierowanymi do ich dzieci. W roku szkolnym 2009/2010 planuje się powtórzenie działań.

II. OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Dla wnioskodawcy niezwykle ważne jest dotarcie do dzieci, którzy nie radzą sobie w nauce i przez to są zagrożone przedwczesnym opuszczeniem systemu edukacji. Aby odpowiednio wcześnie zdiagnozować tego typu problemy podpisał umowę partnerską z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Olecku, której specjaliści przeprowadzą specjalistyczną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną.
Ponadto w ramach realizacji umowy partnerskiej zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia profilaktyczne pt. „Dlaczego nałogi są szkodliwe?”. Ich celem będzie zapoznanie uczniów z mechanizmem powstawania nałogów oraz ich skutkami, a także uczenie asertywności, czyli sztuki odmawiania.

III. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE
W ramach zadania przewiduje się pomoc w odrabianiu lekcji ze wszystkich przedmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów ścisłych, ICT i nauki języków obcych. Będą to zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich chętnych uczniów z terenu Parafii. Ich celem jest wyrównanie braków programowych oraz pomoc uczniom w odrabianiu lekcji i w przyswojeniu materiału szkolnego.
1) zajęcia z języka angielskiego realizowane w 3 grupach wiekowych (uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum),
2) zajęcia korepetycyjne z przedmiotów szkolnych (2 grupy wiekowe),
3) 6-dniowe zajęcia informatyczne w okresie ferii zimowych.

IV. ZAJĘCIA KOMPENSACYJNO-WYRÓWNAWCZE
Skierowane do uczniów zdiagnozowanych przez specjalistów z Poradni ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Będą one prowadzone w dwóch modułach – dyslektycznym i logopedycznym.
 
V. PUNKT PSYCHOLOGICZNO-KONSULTACYJNY
W godzinach popołudniowych w biurze projektu odbędą się dyżury psychologa. Będą one skierowane do wszystkich potrzebujących uczniów oraz do ich rodziców, aby pomagać im w procesie kształcenia i wychowywania dzieci. Zadaniem dyżurów jest rozwijanie zdrowego poczucia własnej wartości, umiejętności pozytywnego myślenia, zachowań asertywnych, radzenia sobie ze stresem i komunikacją społeczną. Zostaną także zorganizowane zajęcia profilaktyczne, na których zostanie poruszony trudny temat nałogów.

VI. FESTYN INTEGRACYJNY Z OKAZJI DNIA RODZINY
Nie zabraknie także integracji. W czerwcu 2009 i 2010 roku zostaną zorganizowane imprezy plenerowe dla wszystkich mieszkańców. Przewidziano różnorodne gry i zabawy dla całych rodzin, grill, występ zaproszonych zespołów folklorystycznych, a także DJ. Ponadto w 2009 r. zostanie zorganizowana loteria fantowa, z której dochód zostanie przeznaczony na zakup „wyprawki dla pierwszaka”, na którą złożą się plecak, zeszyty, długopisy, kredki itp.

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat zamieszkujących na terenie Parafii Szczecinki oraz członków ich rodzin, którzy chcą:
- wziąć udział w ciekawych formach zajęć pozalekcyjnych,
- rozwijać własne zainteresowania,
- nadrobić zaległości i uzupełnić braki programowe,
- podnieść znajomość języków obcych,
- zdefiniować specyficzne trudności w uczeniu się,
- skorzystać z bezpłatnych porad psychologa w punkcie psychologiczno-konsultacyjnym.
 
Wsparcie oferowane w ramach projektu jest bezpłatne!!!

Zgłoszenia można dokonać poprzez dostarczenie do biura projektu – plebania Parafii w Szczecinkach za pośrednictwem poczty, osobiście lub z pomocą innych osób wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Druk formularza dostępny jest poniżej, można go również uzyskać w Biurze Projektu lub Starostwie Powiatowym w Olecku pok. nr 39. Jeśli masz problem z uzyskaniem formularza – zadzwoń. 
 
Bliższych informacji na temat projektu uzyskać można w siedzibie:

                                   Wnioskodawca: 

Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława Bpa i Męczennika
Szczecinki 27, 19-400 Olecko
Tel. 087 520 67 78
e-mail: dsmolenski@o2.pl
kontakt: Ks. Dariusz Smoleński

                                   Partner Projektu:

Powiat Olecki

ul. Kolejowa 32,19-400 Olecko

tel. 087 520 16 57
www.powiat.olecko.pl

kontakt: Halina Bogdańska

                      Formularz zgłoszeniowy    Plakat   Ulotka cz.1  Ulotka cz.2

Więcej informacji o projektach z Europejskiego Funduszu Społecznego na stronie:
www.efs.warmia.mazury.pl  www.efs.gov.pl

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika